sprava_budov_2015_akcia.jpg

 

sprava_budov_2015.jpg

 

manazer_spravy_budov_2014fm.jpg

 

Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností, ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok pre výkon funkcie správcov. Združenie chce hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia. Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.

  

Tento cieľ bude Združenie napĺňať prostredníctvom nasledovných činností:

a) obhajoba záujmov a práv všetkých užívateľov bytových domov a nebytových priestorov bez ohľadu na ich formu správy

b) sprostredkovanie odborného poradenstva pre užívateľov nehnuteľností a správcov BDaNP

c) spolupráca s Európskou úniou a inými medzinárodnými organizáciami, pomoc pri implementácii predpisov a ustanovení EÚ v slovenskom právnom systéme

d) kontakt a spolupráca s vládnymi orgánmi, verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, združeniami, médiami a inými subjektmi, ktorých sa problematika bývania a správcovstva bezprostredne dotýka, alebo ich ovplyvňuje

e) spolupráca pri tvorbe nových zákonov, pripomienkovanie v legislatívnom procese, pozmeňovacie návrhy existujúcich právnych noriem, zákonov a noviel a spolupráca pri navrhovaní nových právnych noriem, obzvlášť v oblasti návrhu zákona o bývaní

f) spolupráca s odbormi a tripartitou

g) vzdelávacia činnosť, organizovanie seminárov, prednášok, konferencií, kongresov, školení a kurzov pre členov i nečlenov Združenia

h) činnosť smerujúca k profesionalizácii činnosti správcov a zvyšovania ich kvalifikácie s cieľom legalizácie viazanej živnosti pre výkon funkcie správcu

i) vydavateľská a publikačná činnosť

j) zahraničné študijné a vzdelávacie pobyty a implementácia poznatkov z týchto ciest na pomery na Slovensku

k) reklamná, konzultačná a marketingová činnosť

l) tvorba odborných komisií, aktivity smerujúce ku komplexnej obnove bytových domov, revitalizácii, presadzovaniu najnovších technológií a postupov

m) organizovanie spoločenských podujatí, smerujúcich k upevňovaniu vzťahov medzi členmi i nečlenmi Združenia

n) účasť na domácich a zahraničných odborných podujatiach

o) účasť na riešení úloh výskumu a vývoja

  

Základnú organizačnú štruktúru tvoria orgány Združenia. Orgánmi Združenia sú:

  • Valné zhromaždenie,
  • Predsedníctvo Združenia,
  • Prezident Združenia,
  • Výkonný predseda Združenia
  • Tajomník Združenia
  • Komisie